Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z poradni w zakresie płatnych usług dietetycznych i treningu personalnego. Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą. Firma będąca właścicielem poradni Usługodawcą.

 1. Administratorem serwisu i usługodawcą jest:  PROBODYFIT Jolanta Podpora, Ul. Żmigrodzka 9/37, 35-505 Rzeszów
 2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej usługi, a także za ewentualne konsekwencje zdrowotne jakie niesie za sobą przygotowany program żywieniowy, czy treningu personalnego przez poradnię Usługodawcy
 3. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która: ukończyła lat 18 lat oraz zaakceptowała Regulamin.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni treningu personalnego żywienia i dietetyki, Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do treningu personalnego i stosowania diety.
 5. Usługobiorca wypełniając formularz zamówienia zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby. Jednocześnie oświadcza, że:
  • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) przez Administratora serwisu w celu zarządzania i administracji Portalem
  • usługobiorca w każdym momencie ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich edytowanie, modyfikowania i usunięcia. Prawo to winno być realizowane bezpośrednio przez Portal.
  • usługobiorca ma prawo w każdym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku, powstającego pomiędzy Użytkowaniem a Portalem w chwili utworzenia konta na Portalu.
  • administrator oświadcza, że dane Użytkownika będą niedostępne dla osób trzecich
 6. Program żywieniowy, czy treningu personalnego przygotowany przez Uslugodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy
 7. W celu prawidłowego opracowania programu treningu personalnego, czy żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne wypełnienie formularza zamówienia
 8. Wysłanie formularza zamówienia diety, czy treningu personalnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi. 
 9. Warunkiem przygotowania programu treningu personalnego, czy programu żywieniowego jest dokonanie ustalonej wpłaty na konto bankowe Usługodawcy, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony stosownym mailem.
 10. Jeżeli Usługobiorca nie dokona wpłaty w Ciągu 10 dni o wypełnienia fomularza zawarta umowa zostaje anulowana.
 11. Rozpoczęce usługi przygotowania programu następuje na trzeci dzień po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy. Do tego momentu Usługobiorca ma prawo rezygnacji z usługi.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu treningu personalnego, czy żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy. W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu treningu personalnego, czy programu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego
 14. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

  PROBODYFIT do celów realizacji usługi związanej z treningiem personalnym i  usługą dietetyczno-żywieniową podnosi standardy obsługi oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W związku z tym wprowadzamy zmiany do Regulaminu, dostosowujące jego postanowienia do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO".

 15. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca: PROBODYFIT Jolanta Podpora, ul. Żmigrodzka 9/37, 35-505 Rzeszów,        tel. +48 606 276 537, e-mail: kontakt@probodyfit.pl
 16. Usługodawca nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Usługobiorców  bez ich zgody,
 17. Usługodawca tylko za zgodą Usługobiorcy zbiera, przechowuje, utrwala i edytuje, od niego dane w systemie księgowo-rachunkowym,
 18. Usługodawca tylko za zgodą Usługobiorcy wysyła do niego wiadomości e-mail lub SMS z ofertą handlową, marketingową,
 19. Usługodawca tylko za zgodą Usługobiorcy zbiera, przechowuje, utrwala i edytuje otrzymane od niego dane w systemie informatycznym do którego Uczestnik posiada dostęp zabezpieczony loginem i hasłem,
 20. Usługobiorca w każdym czasie może zażądać usunięcia bądź skorygowania danych w systemie informatycznym,
 21. Dostęp do systemu informatycznego posiada informatyk, tylko w zakresie przewidzianym prawnie.

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko
Adres email
Numer telefonu
Wiadomość
Jolanta
Jolanta
Specjalista z zakresu żywienia , dietetyki i fitoterapii.
Piotr
Piotr
Trener personalny, specjalista z zakresu rehabilitacjii i fizjoterapii oraz coachingu.